درباره جشنواره توانا

جشنواره دانش آموزان ممتاز رهیافتی است به سوی کشف توانمندی های فطری و استعدادهای ذاتی فرزندان مان به منظور حرکت در مسیر رشد وتعالی اندیشه.... این جشنواره به همت کانون معلولین توانا و گروه بهداشتی فیروز با هدف تغییر نگرش جامعه نسبت به معلولین وحمایت از تحصیل کودک معلول همه ساله به مدت بیست و یکسال در حال برگزاری ست....

جشنواره دانش آموزان ممتاز دارای دو شان است که شآن اول آن تقدیر وتشویق ازدانش آموزان ممتازدر مراحل مختلف علمی پژوهشی،فرهنگی اجتماعی ، ورزشی و هنری .... و شآن دوم آن بسترسازی در جهت تسهیل امر استعدادیابی وبهره گیری از ظرفیتهای فردی ،اجتماعی دانش آموزان در مقاطع مختلف تحصیلی به منظور حمایت،هدایت و توانمندسازی آنها توسط متخصصان وکارشناسان با همکاری و همراهی پارکهای علم وفناوری، شرکتهای دانش بنیان و مراکز نوآوری و.....

معیار ممتاز بودن فقط داشتن نمره بالا یا کسب رتبه ی برتر در مقاطع مختلف تحصیلی یا بالا بودن بهره هوشی یا داشتن حافظه قوی یا سرعت یادگیری مسائل ریاضی نیست... بلکه ممتاز بودن درویژگی های است که هر کدام از ما را نسبت به دیگران متفاوت تر نشان می دهد ممتاز بودن منحصر به فرد بودن انسان است همینکه متفاوتیم یعنی ممتازیم چراکه خداوند ما را با توانمندی های خاصی وبه منظور اهداف خاصی آفریده است...هرکدام از ما حلقه ای از زنجیره ای عالم وجود هستیم.....